Privacy verklaring

Inleiding en overzicht
Wij hebben deze gegevensbeschermingsverklaring (versie 25.06.2023-122527368) geschreven om u in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de toepasselijke nationale wetgeving uit te leggen welke persoonsgegevens (afgekort data) wij als verantwoordelijke – en de door ons ingeschakelde verwerkers (bijv. providers) – in de toekomst zullen verwerken en welke juridische mogelijkheden u heeft. De gebruikte termen moeten als genderneutraal worden opgevat.
Kortom: Wij informeren u uitgebreid over gegevens die wij over u verwerken.

Privacyverklaringen klinken meestal erg technisch en gebruiken juridisch jargon. Deze gegevensbeschermingsverklaring is daarentegen bedoeld om de belangrijkste dingen zo eenvoudig en transparant mogelijk te beschrijven. Voor zover transparantie bevorderlijk is, worden technische termen op een leesvriendelijke manier uitgelegd, worden links naar verdere informatie verstrekt en worden grafische afbeeldingen gebruikt. Hiermee informeren we u in duidelijke en eenvoudige taal dat we alleen persoonsgegevens verwerken in het kader van onze bedrijfsactiviteiten als er een overeenkomstige wettelijke basis is. Dat kan zeker niet als je zo beknopte, onduidelijke en juridisch-technische uitspraken doet, want die zijn vaak standaard op internet als het gaat om gegevensbescherming. Ik hoop dat u de volgende uitleg interessant en informatief vindt en dat u informatie vindt die u nog niet wist.
Als u nog vragen heeft, willen wij u vragen om contact op te nemen met de hieronder of in het impressum genoemde verantwoordelijke persoon, de aangeboden links te volgen en verdere informatie op websites van derden te bekijken. Onze contactgegevens vindt u natuurlijk ook in het impressum.

Toepassingsgebied
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons in het bedrijf worden verwerkt en op alle persoonsgegevens die bedrijven in opdracht van ons (verwerkers) verwerken. Met persoonsgegevens bedoelen we informatie in de zin van artikel 4 nr. 1 AVG, zoals iemands naam, e-mailadres en postadres. De verwerking van persoonsgegevens zorgt ervoor dat wij onze diensten en producten zowel online als offline kunnen aanbieden en factureren. De reikwijdte van dit privacybeleid omvat:

 • alle online aanwezigheden (websites, online winkels) die we exploiteren
 • Optredens op sociale media en e-mailcommunicatie
 • mobiele apps voor smartphones en andere apparaten

Kortom: de gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle gebieden waarop persoonsgegevens op een gestructureerde manier in het bedrijf worden verwerkt via de genoemde kanalen. Indien wij buiten deze kanalen rechtsbetrekkingen met u aangaan, zullen wij u indien nodig hiervan apart op de hoogte stellen.

Wettelijke grondslagen
In de volgende gegevensbeschermingsverklaring geven wij u transparante informatie over de rechtsbeginselen en voorschriften, d.w.z. de rechtsgrondslag van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ons in staat stellen om persoonsgegevens te verwerken.
Wat het EU-recht betreft, verwijzen we naar VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 27 april 2016. U kunt deze EU Algemene Verordening Gegevensbescherming uiteraard online raadplegen op EUR-Lex, de toegangspoort tot het EU-recht, op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679 lezen.

Wij verwerken uw gegevens alleen als minimaal één van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. Toestemming (Artikel 6 Paragraaf 1 lit. a AVG): U hebt ons uw toestemming gegeven om gegevens voor een specifiek doel te verwerken. Een voorbeeld hiervan is het opslaan van de gegevens die u op een contactformulier heeft ingevuld.
 2. Contract (Artikel 6 Paragraaf 1 lit. b AVG): Om een ​​contract of precontractuele verplichtingen met u na te komen, verwerken wij uw gegevens. Als wij bijvoorbeeld een koopovereenkomst met u sluiten, hebben wij vooraf persoonsgegevens nodig.
 3. Wettelijke verplichting (Artikel 6 lid 1 lit. c AVG): Indien wij wettelijk verplicht zijn, verwerken wij uw gegevens. Zo zijn wij wettelijk verplicht facturen te bewaren voor boekhoudkundige doeleinden. Deze bevatten meestal persoonsgegevens.
 4. Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 Paragraaf 1 lit. f AVG): In het geval van gerechtvaardigde belangen die uw grondrechten niet beperken, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken. We moeten bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwerken om onze website veilig en economisch te kunnen gebruiken. Deze verwerking is dus een gerechtvaardigd belang.

Andere voorwaarden zoals de perceptie van opnames in het algemeen belang en de uitoefening van openbaar gezag evenals de bescherming van vitale belangen zijn meestal niet op ons van toepassing. Indien een dergelijke rechtsgrond relevant is, wordt deze op de daarvoor bestemde plaats vermeld.

Naast de EU-regelgeving zijn ook nationale wetten van toepassing

 • In Oostenrijk is dit de federale wet ter bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens (Wet gegevensbescherming), kortweg DSG.
 • In Duitsland is de Federal Data Protection Act, kortweg BDSG, van toepassing.

Als er andere regionale of nationale wetten van toepassing zijn, zullen we u hierover informeren in de volgende paragrafen.

Contactgegevens van de verantwoordelijke
Als u vragen heeft over gegevensbescherming of de verwerking van persoonsgegevens, vindt u hieronder de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of instantie:

B&B Gösselsdorfer Seeblick
Weinberg 89
9133 Sittersdorf

E-Mail: goesselsdorferseeblick@gmail.com
Telefon: +4366493314441
Disclaimer: https://goesselsdorferseeblick.com/nl/hausregeln-2/impressum/

Opslag duur
Het feit dat wij persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten, is voor ons een algemeen criterium. Dit betekent dat wij persoonsgegevens wissen zodra de reden voor de gegevensverwerking niet meer bestaat. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens ook te bewaren nadat het oorspronkelijke doel is komen te vervallen, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens zo snel mogelijk verwijderd en is er geen verplichting tot opslag.

Hieronder informeren wij u over de specifieke duur van de betreffende gegevensverwerking, voor zover wij hierover meer informatie hebben.

Rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

In overeenstemming met de artikelen 13 en 14 AVG informeren wij u over de volgende rechten waarop u recht heeft, zodat gegevens eerlijk en transparant worden verwerkt:

 • Volgens artikel 15 AVG heeft u recht op informatie of wij uw gegevens verwerken. Als dit het geval is, heb je het recht om een ​​kopie van de gegevens te ontvangen en om op de hoogte te worden gehouden van de volgende informatie:
  • voor welk doel wij de verwerking uitvoeren;
  • de categorieën, d.w.z. de soorten gegevens die worden verwerkt;
  • wie deze gegevens ontvangt en indien de gegevens worden doorgegeven aan derde landen, hoe de veiligheid kan worden gegarandeerd;
  • hoe lang de gegevens worden bewaard;
  • het bestaan ​​van het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking;
  • dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit (links naar deze autoriteiten vindt u hieronder);
  • de herkomst van de gegevens als we deze niet van u hebben verzameld;
  • of profilering wordt uitgevoerd, d.w.z. of gegevens automatisch worden geëvalueerd om een ​​persoonlijk profiel voor u aan te maken.
 • Volgens artikel 16 AVG heb je het recht om de gegevens te laten corrigeren, wat betekent dat we gegevens moeten corrigeren als je fouten vindt.
 • Volgens artikel 17 AVG heeft u het recht op gegevenswissing (“recht om vergeten te worden”), wat concreet inhoudt dat u om het wissen van uw gegevens kunt verzoeken.
 • Volgens artikel 18 AVG heeft u recht op beperking van de verwerking, wat inhoudt dat wij de gegevens alleen mogen opslaan maar niet verder mogen gebruiken.
 • Volgens artikel 20 AVG heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat wij u op verzoek uw gegevens in een gangbaar formaat kunnen verstrekken.
 • Volgens artikel 21 AVG heeft u een recht van bezwaar, dat na handhaving zal leiden tot een wijziging in de verwerking.
  • Indien de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter e (algemeen belang, uitoefening openbaar gezag) of artikel 6 lid 1 letter f (gerechtvaardigd belang), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk nagaan of wij rechtens aan dit bezwaar kunnen voldoen.
  • Als gegevens worden gebruikt voor directe reclame, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Hierna mogen wij uw gegevens niet meer gebruiken voor direct marketing.
  • Als gegevens worden gebruikt om profilering uit te voeren, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Hierna mogen wij uw gegevens niet meer gebruiken voor profilering.
 • Volgens artikel 22 AVG heeft u mogelijk het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (bijv. profilering).
 • Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen. Dit betekent dat u te allen tijde een klacht kunt indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

Kortom: U heeft rechten – aarzel niet om contact op te nemen met de hierboven vermelde verantwoordelijke!

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is de gegevensbeschermingsautoriteit voor Oostenrijk, waarvan de website te vinden is op https://www.dsb.gv.at/. In Duitsland is er voor elke deelstaat een functionaris voor gegevensbescherming. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI). De volgende lokale gegevensbeschermingsautoriteit is verantwoordelijk voor ons bedrijf:

Uitleg van gebruikte termen
We proberen ons privacybeleid altijd zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk te maken. Dit is echter niet altijd eenvoudig, zeker als het gaat om technische en juridische kwesties. Vaak is het zinvol om juridische termen (zoals persoonsgegevens) of bepaalde technische termen (zoals cookies, IP-adres) te gebruiken. Maar we willen ze niet zonder uitleg gebruiken. Hieronder vindt u een alfabetische lijst met belangrijke termen die we in de vorige gegevensbeschermingsverklaring mogelijk niet voldoende behandeld hebben. Als deze termen uit de AVG zijn overgenomen en het definities zijn, zullen we hier ook de AVG-teksten vermelden en indien nodig onze eigen uitleg toevoegen.

verwerker

Definitie volgens artikel 4 van de AVG

Voor de toepassing van deze verordening betekent de term:

“Verwerker” een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke;

Toelichting: Als bedrijf en website-eigenaar zijn wij verantwoordelijk voor alle gegevens die wij van u verwerken. Naast verantwoordelijken kunnen er ook zogenaamde verwerkers zijn. Dit omvat elk bedrijf of elke persoon die namens ons persoonsgegevens verwerkt. Verwerkers kunnen naast dienstverleners zoals belastingadviseurs ook hosting- of cloudaanbieders zijn, betalings- of nieuwsbriefaanbieders of grote bedrijven zoals Google of Microsoft.

toestemming

Definitie volgens artikel 4 van de AVG

Voor de toepassing van deze verordening betekent de term:

“Toestemming” van de betrokkene: elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting in het specifieke geval in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens;

Uitleg: Meestal geven websites dergelijke toestemming via een cookie-toestemmingstool. Ik weet zeker dat je dat weet. Wanneer u een website voor het eerst bezoekt, wordt u meestal via een banner gevraagd of u akkoord gaat of instemt met de gegevensverwerking. U kunt meestal ook individuele instellingen uitvoeren en zo zelf bepalen welke gegevensverwerking u toestaat en welke niet. Indien u geen toestemming geeft, mogen er geen persoonsgegevens worden verwerkt. Toestemming kan in principe ook schriftelijk worden gegeven, dus niet via een tool.

Persoonlijke gegevens

Definitie volgens artikel 4 van de AVG

Voor de toepassing van deze verordening betekent de term:

“Persoonsgegevens” alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon;

Toelichting: Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u als persoon kunnen identificeren. Dit zijn meestal gegevens zoals:

 • Achternaam
 • adres
 • E-mailadres
 • postadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • Identificatienummers zoals burgerservicenummer, fiscaal identificatienummer, ID-kaartnummer of inschrijvingsnummer
 • Bankgegevens zoals rekeningnummer, kredietinformatie, rekeningsaldi en nog veel meer.

Volgens het Europese Hof van Justitie (HvJ) worden ook uw IP-adressen als persoonsgegevens beschouwd. IT-experts kunnen uw IP-adres gebruiken om ten minste de geschatte locatie van uw apparaat te bepalen en vervolgens van u als verbindingseigenaar. Daarom is voor het opslaan van een IP-adres ook een wettelijke grondslag in de zin van de AVG vereist. Er zijn ook zogenaamde “bijzondere categorieën” van persoonsgegevens, die ook bijzonder bescherming verdienen. Deze omvatten:

 • ras en etnische afkomst
 • politieke opvattingen
 • religieuze of ideologische overtuigingen
 • lidmaatschap van een vakbond
 • genetische gegevens zoals gegevens verkregen uit bloed- of speekselmonsters
 • Biometrische gegevens (dit is informatie over psychologische, fysieke of gedragskenmerken die een persoon kunnen identificeren).
 • gezondheids gegevens
 • Gegevens met betrekking tot seksuele geaardheid of seksleven.

profileren

Definitie volgens artikel 4 van de AVG

Voor de toepassing van deze verordening betekent de term:

“Profiling” van elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, bestaande uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of locatiewijzigingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen;

Uitleg: Profilering verzamelt verschillende soorten informatie over een persoon om meer over die persoon te weten te komen. Op internet wordt profilering vaak gebruikt voor advertentiedoeleinden of voor kredietcontroles. Web- en advertentieanalyseprogramma’s verzamelen bijvoorbeeld gegevens over uw gedrag en uw interesses op een website. Dit resulteert in een speciaal gebruikersprofiel waarmee gericht op een bepaalde doelgroep kan worden geadverteerd.

Verantwoordelijk

Definitie volgens artikel 4 van de AVG

Voor de toepassing van deze verordening betekent de term:

Verantwoordelijke persoon” de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens; indien het doel van en de middelen voor deze verwerking worden gespecificeerd door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor zijn naamgeving worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten;

Toelichting: In ons geval zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en daarmee de “verwerkingsverantwoordelijke”. Als we verzamelde gegevens doorgeven aan andere dienstverleners voor verwerking, zijn dit “verwerkers”. Hiervoor moet een “opdrachtverwerkingsovereenkomst (AVV)” worden ondertekend.

verwerken

Definitie volgens artikel 4 van de AVG

Voor de toepassing van deze verordening betekent de term:

“Verwerking” van een met of zonder behulp van geautomatiseerde procédés uitgevoerde handeling of reeks van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door middel van doorzending, verspreiden of een andere vorm van terbeschikkingstelling, vergelijken of koppelen, afschermen, wissen of vernietigen;

Opmerking: als we het hebben over verwerking in ons privacybeleid, bedoelen we elke vorm van gegevensverwerking. Zoals hierboven vermeld in de originele AVG-verklaring, omvat dit niet alleen het verzamelen, maar ook het opslaan en verwerken van gegevens.

Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Bron: Gemaakt met AdSimple’s generator voor gegevensbescherming

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner